Detské tábory podmienky účasti

 

Obchodné podmienky

 

Bezpečnosť Vašich detí je pre nás prvoradá

 

 

Obchodné podmienky víkendových táborov.

 

Tieto podmienky sú pre zúčastnené strany záväzné
a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu.

 

Článok 1.
Spoločnosť

 1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi spoločnosťou PRESS & BURG Media, s.r.o. so sídlom na ul. Dunajská 6, 945 01 Komárno, IČO: 50935291, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel sro., vložka č. 43572/N (ďalej len „Spoločnosť“), objednávateľom tábora (ďalej len „Objednávateľ“) a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa (ďalej len „Rodič“ ) pri organizácii víkendového tábora ( ďalej len „víkendový tábor“ ), ktorého sa dieťa rodiča ( ďalej len „Dieťa“) zúčastní. Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov ktorá je zastúpená rodičom.
 2. Spoločnosť spĺňa všetky zákonné podmienky a náležitosti na organizovanie víkendových táborov pre deti a disponuje za tým účelom všetkými potvrdeniami a povoleniami. Uvedené sa týka aj všetkých pracovníkov a spolupracovníkov podieľajúcich sa na organizácii a realizácii táborov.
 3. Spoločnosť ako cestovná kancelária je poistená proti úpadku podľa zákona č. 281/2001 Z.z. v poisťovni....

Článok 2.
Prihlásenie dieťaťa do tábora

 1. Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Objednávateľom vzniká odoslaním elektronickej objednávky z webovej stránky Spoločnosti www.vikendove-tabory.sk (ďalej len „webová stránka“) a úhradou platby za tábor prostredníctvom niektorej z platobných metód uvedených na tejto webovej stránke a doručením potvrdzujúceho e-mailu Objednávateľovi zo strany Spoločnosti. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Spoločnosťou a Objednávateľom sú zmluvné podmienky aktuálne v čase objednania tábora. Program umožní Objednávateľovi objednať tábor len po predchádzajúcom oboznámení sa s aktuálnymi zmluvnými podmienkami.
 2. Po objednaní a úspešnom zaplatení tábora obdrží Objednávateľ na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke, automatický e-mail vygenerovaný programom, v ktorom Spoločnosť potvrdí úspešné objednanie a zaplatenie konkrétneho tábora vrátane podrobného rozpisu zaplatených služieb. V e-maile zároveň Spoločnosť pošle Objednávateľovi ako prílohu aktuálne zmluvné podmienky a formuláre na všetky dokumenty, ktorých vyplnenie, podpísanie a odovzdanie zo strany Rodiča je podmienkou prevzatia dieťaťa do tábora. Tieto dokumenty sú uvedené v bode 3. V prípade, ak Objednávateľom nie je rodič,  je Objednávateľ povinný zabezpečiť včasné a riadne doručenie všetkých dokumentov Rodičovi dieťaťa.
 3. Rodič dieťaťa (alebo ním písomne poverená osoba) je povinný pri nástupe dieťaťa do tábora odovzdať poverenému zástupcovi Spoločnosti nasledujúce vyplnené a Rodičom podpísané doklady: 1. Prihlášku dieťaťa do tábora, 2. Informovaný súhlas rodiča, 3. Vyhlásenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa a v prípade účasti dieťaťa na tábore v zahraničí aj 4. Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku. Formuláre všetkých vyššie uvedených tlačív obdrží Objednávateľ od Spoločnosti na svoju e-mailovú adresu, tak ako je uvedené v bode 2.

Článok 3.
Cena a platobné podmienky

 1. Platbu za víkendový tábor  uhradí Objednávateľ online platbou použitím niektorej z platobných možností uvedených na webovej stránke. Potvrdenie úspešnej platby dostane Objednávateľ e-mailom. Cena za vybraný tábor je určená aktuálnym cenníkom zverejneným na webovej stránke.
 2. Cena tábora je stanovená tak, aby bola plná starostlivosť o dieťa zabezpečená bez potreby úhrady ďalších finančných prostriedkov. Je v nej vždy zahrnutá doprava autobusom do tábora, z tábora domov a počas pobytu na miesta plánovaných podujatí, ubytovanie, stravovanie s pitným režimom 5 x denne na Slovensku alebo 3 x denne v Maďarsku, pedagogický dozor v rozsahu 1 dozor na 10-12 detí, kvalifikovaný sprievodný zdravotnícky personál, animátori, vstupné a všetky poplatky súvisiace s plánovanými programami (napr. aquaparky, bazény, telocvične a športové haly, predstavenia a atrakcie, jazdenie na koni a koči, lukostreľba, bowling a iné) a poistenie liečebných nákladov a zodpovednosti za škody. Objednávateľa ani dieťa nebudú zaťažení v súvislosti s tábormi žiadnymi ďalšími poplatkami.
 3. Dieťa si môže do tábora vziať primerané vreckové na drobné výdavky podľa vlastného uváženia (napr. kúpa darčekov, občerstvenie a pod.). V prípade požiadavky Objednávateľa alebo Rodiča môže byť vreckové dieťaťa uložené u pedagogického dozoru a dieťaťu vydávané na jeho požiadanie.

Článok 4.
Odstúpenie od zmluvy, storno poplatky

 1. Po prijatí objednávky Spoločnosťou môže Objednávateľ pred začatím čerpania služieb tábora od zmluvy kedykoľvek odstúpiť. Učiniť tak môže len písomným oznámením odposlaným z e-mailovej adresy, ktorú uviedol v objednávke. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia Spoločnosti. Pri odstúpení od zmluvy je rodič povinný uhradiť Spoločnosti storno poplatky tak, ako je to uvedené ďalej.
 2. Podmienky pre vrátenie už zaplatenej ceny a zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné:
  • Odstúpenie od zmluvy bez povinnosti uhradiť storno poplatok je možné do 14. dňa pred termínom začatia tábora vrátane. Cena za zaplatený zájazd bude Objednávateľovi v plnej výške vrátená do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení Spoločnosti.
  • Pri odstúpení od zmluvy v lehote do 6 dní pred termínom začatia tábora vrátane, je Objednávateľ povinný zaplatiť Spoločnosti storno poplatok vo výške 50 % z ceny za tábor. Spoločnosť vráti Objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou a výškou storno poplatku do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení Spoločnosti.
  • Pri odstúpení od zmluvy v lehote 5 dní pred termínom začatia tábora vrátane a menej, je Objednávateľ povinný zaplatiť Spoločnosti storno poplatok vo výške 100 % z ceny za tábor. Spoločnosť vykompenzuje zaplatenú cenu za tábor s výškou storno poplatku a Objednávateľovi nebude vrátená žiadna časť zo zaplatenej ceny.
 3. Spoločnosť si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo programu, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností, ktoré Spoločnosť nemala možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné program tábora a príslušných služieb plne zabezpečiť, pričom v takomto prípade je Spoločnosť povinná poskytnúť Objednávateľovi primeranú zľavu z ceny tábora alebo poskytnúť deťom primeraný náhradný program. O týchto zmenách spoločnosť operatívne informuje Objednávateľa a Rodiča.

Článok 5.
Organizácia tábora

 1. Rodič prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil so zmluvnými podmienkami ako aj s programom tábora a pred nástupom do tábora poučil dieťa o jeho povinnostiach súvisiacich s účasťou v tábore.
 2. Tábor prebieha vo vybranom termíne. Odovzdať dieťa do tábora a prebrať ho z neho môže len rodič alebo ním splnomocnená osoba na mieste a v čase stanovenom pri konkrétnom tábore na webovej stránke Spoločnosti. Podmienka odovzdania a prevzatia dieťaťa je splnená aj v prípade, ak dieťa odovzdá pri nástupe do tábora pedagogickému dozoru písomný, Rodičom vlastnoručne podpísaný súhlas, že dieťa môže nastúpiť do tábora a odísť po jeho skončení domov samo.
 3. Nástup na zájazd je 30 minút pred plánovaným odchodom autobusu. Autobus odchádza v plánovanom čase odchodu, preto pokiaľ sa dieťa nedostaví na nástup do tábora do tohto času, bude Spoločnosť považovať túto skutočnosť za odstúpenie od zmluvy.
 4. Rodičia sú oboznámení s programom tábora. V tábore pripadá na skupinu v počte max. 12 detí 1 kvalifikovaný dospelý dozor.
 5. Dieťa môže nastúpiť do tábora iba v prípade, ak bude mať zaplatenú cenu za denný tábor a riadne vyplnené a podpísané tieto dokumenty: 1. Prihlášku dieťaťa do tábora, 2. Informovaný súhlas rodiča, ktorého súčasťou je aj Vyhlásenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa a v prípade účasti dieťaťa na tábore v zahraničí aj 3. Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku. Dokumenty Rodič odovzdá pri nástupe do tábora pedagogickému dozoru.
 6. Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v nástupnej dokumentácii dieťaťa dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora je Spoločnosť oprávnená vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od rodiča, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil.
 7. Dieťa je povinné dodržiavať pokyny personálu tábora a hlavne pokyny týkajúce sa bezpečnosti a zdravia účastníkov v tábore. Dieťa je povinné zdržať sa správania, ktoré môže poškodzovať ostatných účastníkov tábora. V prípade nedodržania dohodnutých a predpísaných pravidiel za úraz zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa.
 8. Spoločnosť odporúča, aby si dieťa do denného tábora nebralo mobilný telefón alebo inú drahú elektroniku, fotoaparát, prípadne iné cennosti. Spoločnosť nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu osobných vecí dieťaťa, ani pri poškodení druhou osobou.
 9. Rodič súhlasí s fotografovaním a filmovaním dieťaťa počas pobytu v tábore a to výlučne za účelom prezentácie na webových stránkach Spoločnosti a archivácie fotografií a videí alebo v oficiálnych materiáloch a dokumentoch Spoločnosti.

Článok 6.
Odstúpenie od zmluvy

 1. V prípade ak dieťa nenastúpi do tábora alebo nečerpá niektorú zo služieb tábora z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec, alebo z časti, nemá nárok na vrátenie príslušnej časti ceny za nečerpané služby.
 2. Spoločnosť môže z dôvodu nenaplnenia kapacít tábora alebo z dôvodov zásahu vyššej moci od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade Spoločnosť obratom vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor.
 3. Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s rodičom a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa v tábore, a to v prípade, že dieťa svojim správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov  tábora alebo personál Spoločnosti, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh denného tábora.
 4. Rodič má právo písomne oznámiť Spoločnosti, že namiesto jeho dieťaťa sa tábora zúčastní iné dieťa, uvedené v tomto oznámení, pričom zároveň oznámi rodiča tohto náhradného dieťaťa. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového rodiča s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že splní všetky dohodnuté podmienky uvedené v zmluve a Prihláške, pričom toto oznámenie musia podpísať rodičia oboch zamieňaných detí. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedený nový rodič stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného rodiča, pričom spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny denného tábora, ako i úhrady nákladov, ktoré Spoločnosti so zmenou rodiča vzniknú.

Článok 7.
Zmeny podmienok

 1. Akékoľvek zmeny v týchto zmluvných podmienkach budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

Článok 8.
Ochrana osobných údajov

 1. Spoločnosť prehlasuje, že všetky poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytované na služby v rámci Spoločnosti, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu rodiča budú uvedené údaje znehodnotené.
 2. Rodič podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov ako aj uvedených údajov o dieťati uvedených v prihláške, ktoré poskytol Spoločnosti, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely Spoločnosti. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 2 rokov od jeho ukončenia.
 3. Práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov určuje Zákon o ochrane osobných údajov najmä v ust. § 20 nasl. Zák.č. 428/2002 Z.z. o ktorých rodič prehlasuje že bol poučený a rovnako rodič potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany Spoločnosti informovaný o skutočnostiach uvedených v § 10 zákona č. č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov.
 4. Rodič výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Spoločnosti sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa rodič výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.

Článok 9.
Záverečné ustanovenia

 1. V prípade vzniku sporu súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou sa tento riadi týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.
 2. Rodič prehlasuje, že pred vyplnením Prihlášky si tieto Všeobecné zmluvné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a s týmito súhlasí.

Tieto zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.10.2017.