Detské tábory otázky a odpovede

 

Otázky a odpovede

 

Najčastejšie otázky rodičov

 

 

1. Pre akú vekovú skupinu detí je tábor určený?

Tábora sa môžu zúčastniť školopovinné deti od 7 do 15 rokov. O účasť mladších alebo starších detí sú rodičia dieťaťa alebo iná oprávnená osoba povinní vopred požiadať telefonicky alebo formou e-mailovej komunikácie obstarávateľa tábora, ktorý výnimku z veku zamietne alebo potvrdí na e-mail žiadateľa.

2. Kto a ako môže prihlásiť dieťa do tábora?

Dieťa môže do konkrétneho vybratého tábora prihlásiť zákonný zástupca dieťaťa (rodič) alebo iná dospelá svojprávna osoba výlučne vyplnením objednávkového formulára na webovej stránke obstarávateľa www.vikendove-tabory.sk. Dostane sa k nemu v tabuľke pri každom tábore pod zeleným tlačidlom “Objednať”. Pokiaľ sa tam tlačidlo nenachádza alebo nie je aktívne, termín je obsadený. Po stlačení tlačidla “Objednať” bude objednávateľ presmerovaný na ďalšiu stránku, na ktorej si zvolí jednu z dvoch možností: a) pokiaľ objednáva pobyt pre jednotlivca, stlačí zelené tlačidlo „Objednať ako jednotlivci“, b) ak objednáva pobyt pre ucelenú skupinu 3 a viac detí v sprievode dospelej osoby, stlačí zelené tlačidlo „Objednať ako skupina“.

Upozorňujeme, že objednať pobyt pre ucelenú skupinu je možné len za podmienky, že súčasťou tejto skupiny je minimálne jedna dospelá osoba, ktorá nad deťmi v skupine zabezpečuje samostatný plnohodnotný dozor. Počet dospelých osôb v skupine je limitovaný maximálnym počtom dospelých tak, že na každú začatú desiatku detí sa môže tábora zúčastniť najviac jedna dospelá, dozor vykonávajúca osoba. Výnimku je možno dojednať s obstarávateľom.

3. Ako zaplatiť za tábor? Aký je ďalší postup po zaplatení tábora?

Za tábor sa platí vopred celá cena. Spôsob platby za tábor si vyberie objednávateľ po vyplnení objednávky z možností online platby na webovej stránke obstarávateľa. Po zaplatení obdrží objednávateľ na ním v objednávke udanú e-mailovú adresu Potvrdenie o zaplatení tábora, Obchodné podmienky, Inštrukcie pre rodičov a tlačivá, ktoré je povinný rodič dieťaťa vyplniť, podpísať a doručiť obstarávateľovi pred nástupom dieťaťa do tábora. Sú to tieto tlačivá: Prihláška dieťaťa do tábora, Informovaný súhlas rodiča, Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, Oznámenie o prevzatí dieťaťa a pri táboroch mimo územia Slovenska aj Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku.

4. Čo je zahrnuté v cene tábora? Je cena uvádzaná na webovej stránke konečná?

Cena tábora je stanovená tak, aby bola plná starostlivosť o dieťa zabezpečená bez potreby úhrady ďalších finančných prostriedkov. Je v nej vždy zahrnutá doprava autobusom do tábora, z tábora domov a počas pobytu na miesta plánovaných podujatí, ubytovanie, stravovanie s pitným režimom 5 x denne na Slovensku alebo 3 x denne v Maďarsku, pedagogický dozor v rozsahu 1 dozor na 10-12 detí, kvalifikovaný sprievodný zdravotnícky personál, animátori, vstupné a všetky poplatky súvisiace s plánovanými programami (napr. aquaparky, bazény, telocvične a športové haly, predstavenia a atrakcie, jazdenie na koni a koči, lukostreľba, bowling a iné) a poistenie liečebných nákladov a zodpovednosti za škody. Objednávateľ ani dieťa nebudú zaťažení v súvislosti s tábormi žiadnymi ďalšími poplatkami.

5. Kedy a ako odovzdať vyplnenú Prihlášku dieťaťa do tábora a ďalšiu dokumentáciu?

Upozorňujeme, že vyplnenú a podpísanú Prihlášku dieťaťa do tábora je potrebné odoslať na náš e-mail info@vikendove-tabory.sk najneskôr jeden deň pred odchodom do tábora, inak nevieme garantovať poistenie dieťaťa, bez ktorého sa dieťa tábora nemôže zúčastniť.

Ostatné formuláre, ktoré sme odmailovali Objednávateľovi po zaplatení tábora, teda Informovaný súhlas rodiča, Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, Oznámenie o prevzatí dieťaťa (nie je potrebné, ak dieťa do tábora odovzdá a z neho preberie zákonný zástupca) a pri zahraničných táboroch aj Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku, je potrebné nám buď odmailovať najneskôr jeden deň pred odchodom do tábora alebo odovzdať osobne najneskôr pri nástupe dieťaťa do tábora.

Tiež je pri nástupe dieťaťa do tábora potrebné odovzdať nášmu zdravotníkovi preukaz poistenca príslušnej zdravotnej poisťovne a pri zahraničných táboroch aj cestovný pas.

6. Čo sa stane, ak neodovzdám Prihlášku dieťaťa do tábora alebo niektorú inú dokumentáciu?

Riadne a úplné vyplnenie, podpísanie a odovzdanie všetkej dokumentácie je podmienkou účasti v tábore a žiaľ ak nám niektorú z nich rodič nedodá, alebo dodá neúplnú, nebudeme môcť prevziať dieťa do tábora. Je potrebné si uvedomiť, že to nie je svojvôľa či zbytočná byrokracia našej cestovnej kancelárie, ale len prispôsobenie sa jestvujúcej právnej úprave upravujúcej podmienky organizovania pobytov pre deti. Údaje z dokumentácie sú tiež nutné kvôli poisteniu dieťaťa, jeho ochrane, poznaniu jeho zdravotného stavu, prípadnému prispôsobeniu podávanej stravy a podobne.

Rovnako nemôžeme prevziať dieťa do tábora, ak neodovzdá preukaz poistenca a pri zahraničných táboroch cestovný pas.

7. Kedy a kde je nástup do tábora a návrat z neho? Kto môže odovzdať dieťa do tábora a prevziať z neho?

Na naše stránke www.vikendove-tabory.sk sú pri každom tábore uvedené časy a miesta nástupu do tábora ako aj približný čas návratu. Čas návratu prosíme brať s toleranciou niekoľkých desiatok minút s ohľadom na aktuálne okolnosti premávky. Čas nástupu je fixný. Upozorňujeme, že na meškajúce dieťa s ohľadom na ostatných účastníkov tábora nebude možné počkať viac ako 15 minút. Ak dieťa nemohlo nastúpiť do tábora z dôvodu meškania dlhšieho než 15 minút a autobus po uplynutí tejto doby už odišiel, objednávateľ nemá právo na vrátenie peňazí za zaplatený pobyt.

Dieťa do tábora spravidla odovzdá nášmu vedúcemu jeho zákonný zástupca. V prípade, ak to nie je možné, zákonný zástupca vyplní a podpíše Oznámenie o prevzatí dieťaťa do tábora, ktoré posielame v prílohe e-mailu potvrdzujúceho objednanie tábora a je možné ho stiahnuť aj z webovej stránky z rubriky Dokumenty. V ňom dá súhlas k tomu, že dieťa môže nastúpiť do tábora a odísť z neho bez doprovodu inej osoby, alebo vyplní osobu, ktorá dieťa odovzdá, resp. preberie.

8. Ako je zabezpečený dozor nad deťmi v tábore?

Dozor v tábore zabezpečujú plnoletí, bezúhonní, kvalifikovaní a skúsení animátori a pedagogickí pracovníci, ktorí popri dozore organizujú aj voľnočasové aktivity detí. Deti – účastníci tábora – sú rozdelené podľa vekovej hranice do skupín po 8-12 detí, pričom za každú skupinu plne zodpovedá jedna dozor vykonávajúca osoba – skupinový vedúci. Všetci skupinoví vedúci prešli prísnym výberom a odbornou inštruktážou zo strany obstarávateľa. Okrem nich vysiela obstarávateľ do každého tábora kvalifikovaný zdravotnícky personál a zodpovedného vedúceho tábora, ktorý dohliada na riadne dodržiavanie všetkých pravidiel, zásad a programu tábora a na riadne a kvalitné poskytovanie všetkých zazmluvnených služieb. Tiež operatívne rieši prípadné nedostatky a problémové situácie.

V prípade, ak bol pobyt v tábore objednaný pre ucelenú skupinu detí (prostredníctvom tlačidla „Objednať ako skupina“), je táto skupina samostatná a za deti v nej plne zodpovedá dospelá osoba uvedená v objednávke. Deti z tejto skupiny nie sú zaradené do skupín pod vedením skupinových vedúcich obstarávateľa. Osoba, ktorá nad nimi vykonáva dozor, je však povinná zabezpečiť dodržiavanie všetkých pravidiel tábora touto skupinou a vzťahujú sa na ňu všetky práva a povinnosti skupinového vedúceho.

9. Je pre deti v tábore zabezpečená zdravotná starostlivosť?

Áno, zdravie a bezpečnosť detí sú pre nás prvoradé a preto je zdravotná starostlivosť zabezpečená v rozsahu dokonca väčšom, než je pri podobných podujatiach obvyklé. Náš profesionálny zdravotnícky pracovník sprevádza deti od nástupu do autobusu až po ich odovzdanie po návrate rodičom alebo inej zodpovednej osobe. Odborná príprava zdravotníka zodpovedá v plnej miere požiadavkám Nariadenia Vlády SR č. 526/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatie. Tiež každý vedúci skupiny je vyškolený na kvalifikované poskytnutie prvej pomoci. Popri vlastnom personáli je v každom pobytovom mieste vopred zabezpečená nonstop lekárska pomoc pre prípad akútnej potreby.

10. Zdravotný stav dieťaťa. Dieťa berie lieky, kto mu ich bude podávať?

Pobytu v tábore sa môže zúčastniť len dieťa, ktorého zdravotný stav umožňuje jeho bezproblémovú účasť na všetkých aktivitách a programoch tábora a ktoré nejaví príznaky infekčného ochorenia. Deti s cukrovkou alebo epilepsiou sa môžu zúčastniť tábora po dôslednom zvážení rodičov a so súhlasom lekára dieťaťa. Deti postihnuté autizmom sa tábora môžu zúčastniť len v sprievode dospelej osoby, ktorá je za dieťa plne zodpovedná.

Zdravotný stav dieťaťa a lieky, ktoré dieťa berie, je potrebné uviesť v Prihláške dieťaťa do tábora, ktorá musí byť riadne vyplnená a podpísaná zákonným zástupcom dieťaťa a odovzdaná zdravotníkovi najneskôr pri nástupe dieťaťa do tábora spolu s liekmi a zdravotnou kartičkou dieťaťa. Bez podpísanej Prihlášky a zdravotného preukazu poistenca nie je možný nástup dieťaťa do tábora. Rovnako nie je možný nástup dieťaťa, ktoré má horúčku či zjavné príznaky infekčného ochorenia, ktoré by mohlo ohroziť ostatné deti, alebo dieťaťa, ktoré by sa vzhľadom k svojmu aktuálnemu zdravotnému stavu nemohlo plnohodnotne zúčastniť plánovaných aktivít tábora, napr. zlomeniny pohybového aparátu. Obstarávateľ zastúpený vedúcim tábora je oprávnený v takýchto prípadoch odmietnuť prevzatie dieťaťa do tábora a objednávateľ nemá právo na vrátenie peňazí za zaplatený pobyt. Lieky deťom podáva výhradne zdravotník, ktorý je zodpovedný za správne dávkovanie a dodržiavanie pokynov spojených s užívaním liekov.

11. Aký je program tábora?

Program konkrétneho tábora je vždy uvedený na webovej stránke obstarávateľa v rubrike POBYTY. Odporúčame si ho pozorne prečítať ešte pred objednaním tábora. Programy sa líšia v závislosti na type tábora a lokalite, v ktorej sa uskutočňuje, zohľadňujúc jej možnosti. Všetky sú však koncipované tak, aby umožnili deťom plnohodnotné využitie času stráveného tábore zaujímavými a pestrými aktivitami a zážitkami rôzneho druhu. Mnohé z nich sú také, s ktorými sa dieťa bežne nestretne. Vo veľkej miere sú súčasťou programu táborov vonkajšie a vnútorné pohybové aktivity formou hier a súťaží, ktoré pri každom pobyte prispôsobujeme aktuálnym poveternostným podmienkam. V prípade nepriaznivého počasia sú vonkajšie aktivity operatívne nahrádzané vnútornými aktivitami v krytých a vykurovaných priestoroch pobytového zariadenia, športových hál, telocviční, aquaparkov, ktorých potencionálne využitie má obstarávateľ vopred zabezpečené. Súčasťou väčšiny pobytov je niekoľkohodinová návšteva zážitkového aquaparku.

V tejto súvislosti odporúčame rodičom, aby pri výbere oblečenia a obuvi, ktoré dieťaťu zabalia do tábora, zohľadnili nielen aktuálne počasie, ale aj typy aktivít v tábore a nezabudli najmä na športové oblečenie, tenisky, prezúvky, plavky a uteráky.

12. Budíček, večierka a odpočinok v tábore.

Budíček, večierka a odpočinok v tábore sú prispôsobené veku detí a typu tábora. Budíček je spravidla o 7.30 a večierka o 22.00 hodine. Pre mladšie deti je po konzumácii obeda vyčlenený čas cca 30-45 minút na oddych a psychohygienu.

13. Aké dôsledky má porušenie disciplíny v tábore?

Do tábora je zakázané vziať si drogy, alkohol, cigarety, zbrane a akékoľvek veci alebo materiály erotického charakteru alebo také, ktoré propagujú rasovú, náboženskú alebo národnostnú neznášanlivosť. Ak by sa pri nástupe dieťaťa do tábora zistili u dieťaťa takéto veci, budeme dieťa považovať za rizikové pre ostatné deti a máme právo takéto dieťa do tábora neprevziať. V takomto prípade nemá objednávateľ nárok na vrátenie zaplatenej ceny. Rovnaké dôsledky vyvolá zistenie takýchto vecí u dieťaťa počas pobytu v tábore, pričom dieťa bude z tábora okamžite vylúčené, o čom bude zákonný zástupca dieťaťa bezodkladne informovaný a na náklady objednávateľa, resp. zákonného zástupcu bude dieťa dopravené v sprievode nášho pracovníka domov. Predtým bude daná možnosť zákonnému zástupcovi vyzdvihnúť takéto dieťa z tábora osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Naši pracovníci budú dozor nad deťmi zabezpečovať nepretržite a budú operatívne riešiť prípadné problémové situácie s deťmi tak, aby nedochádzalo k narušovaniu poriadku tábora. V tábore však nebude tolerované agresívne správanie, fyzické ataky alebo šikana, ktoré sú rovnako dôvodom na okamžité vylúčenie dieťaťa z tábora a jeho dopravenie domov na náklady objednávateľa, resp. zákonného zástupcu.

Z vyššie uvedených dôvodov prosíme rodičov, aby svoje deti pred nástupom do tábora inštruovali a upozornili ich na dôsledky ich prípadného porušovania poriadku tábora.

14. Dieťa tesne pred nástupom do tábora ochorelo a nemôže sa ho zúčastniť. Mám nárok na vrátenie zaplatenej sumy?

Možnosti odstúpenia od zmluvy sú uvedené v článku 4. Obchodných podmienok. Ak je už tábor objednaný a zaplatený a dieťa sa ho zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť, je potrebné nám túto skutočnosť oznámiť e-mailom, ku ktorému priložíte kópiu lekárskej správy, z ktorej je zrejmé, že lekár účasť v tábore neodporúča. V takomto prípade Pokiaľ k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa doloženého potvrdením lekára, alebo z iných hodnoverne preukázaných vážnych dôvodov hodných osobitného zreteľa, ma objednávateľ právo požiadať o zmenu termínu tábora a Spoločnosť mu umožní vybrať si namiesto pôvodného tábora iný voľný tábor s tým, že prípadný rozdiel v cene bude buď doplatený alebo vrátený. V takomto prípade výmeny nebude storno poplatok účtovaný.

15. Aká je úroveň ubytovacieho zariadenia?

Všetky informácie o ubytovaní ako aj o programoch nájdete na webovej stránke www.vikendove-tabory.sk. Každé ubytovacie zariadenie však spĺňa všetky potrebné štandardy, má dlhoročnú tradíciu v poskytovaní pobytov deťom a je kladne hodnotené aj inými subjektmi využívajúcimi ich služby. Rovnako personál v nich je zvyknutý na deti a je k nim ústretový a prívetivý. Ubytovacie zariadenia sme vybrali po dôkladnom prieskume, zohľadňujúc pritom ich kvalitatívnu úroveň, i možnosti čo najširšieho spektra zaujímavých voľnočasových aktivít. Ubytovanie je spravidla v dvoj- a viaclôžkových izbách, vo väčšine táborov sú sociálne zariadenia samostatné pre každú izbu, v iných spoločné na chodbách zvlášť pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov.

16. Koľko a akej stravy dostávajú deti v tábore?

Pre každý pobyt sú zostavované jedálne lístky tak, aby deti dostali stravu primeranú veku a produktovo vyváženú. Porcie, ktoré sú pre deti pripravené, zodpovedajú štátnej norme. Kvalita surovín aj príprava stravy v zariadení je obstarávateľom pravidelne osobne kontrolovaná a naše tábory sme vybrali tak, aby aj po tejto stránke zodpovedali vysokým štandardom. V táboroch na Slovensku dostávajú deti 5 porcií jedla – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, pravdaže spolu s nápojmi. Tábory v Maďarsku poskytujú stravu podľa tamojších štandardov síce len 3 x denne – raňajky, obed, večera, tiež s nápojmi, avšak strava je domáckejšia a porcie sú zvyčajne väčšie než na Slovensku. Ak by náhodou nebolo dieťa dostatočne nasýtené jednou porciou, zvyčajne je možné, aby mohlo dostať pridané.

17. Zabezpečíte stravu aj pre deti s bezlepkovou alebo inou diétou?

Samozrejme áno, potrebu takejto stravy je však potrebné nahlásiť obstarávateľovi aspoň niekoľko dní pred nástupom do tábora, aby mohla byť včas avizovaná ubytovaciemu zariadeniu. Odporúčame preto rodičom, aby nám vyplnenú Prihlášku dieťaťa do tábora, v ktorej je aj možnosť výberu takéhoto typu stravy, poslali e-mailom obratom po objednaní tábora.

18. Dať deťom vreckové? Môžu si deti odložiť peniaze u vedúcich v tábore?

Výška vreckového je plne v kompetencii rodičov, odporúčame však zbytočné dávať deťom prehnanú sumu, keďže poplatky za všetky aktivity a vstupy sú zahrnuté v cene tábora a strava a nápoje dostatočne pokrývajú potreby dieťaťa. Dieťa môže odovzdať vreckové svojmu vedúcemu, ktorý ich uschová a vydá na jeho požiadanie.

19. Ako prebieha prípadný rozchod na výlete?

Programy pobytov sú stavané predovšetkým na spoločné trávenie času a rozchod v krátkych časových úsekoch je len vo výnimočných prípadoch. Vtedy je riešený tak, aby mali deti čas kúpiť si niečo, čo chcú a zároveň, aby sa zbytočne nenudili. Rozchod absolvujú deti vždy v skupinkách, pričom najmenšie majú aj počas rozchodu dozor.

20. Môžem deťom zatelefonovať?

Odporúčame zbytočne deťom nevolať, už aj vzhľadom na to, že stále prebieha nejaký program, z ktorého nie je vhodné deti vytŕhať. Optimálne je zatelefonovať dieťaťu vo večerných hodinách. V prípade potreby môžete hocikedy zatelefonovať vedúcemu tábora, ktorý bude operatívne riešiť vaše dotazy či potreby. Kontakt na neho je vždy uvedený pri konkrétnom tábore na webovej stránke obstarávateľa.

21. Môžeme prísť pozrieť svoje dieťa do tábora?

S ohľadom na krátku dĺžku tábora, ako aj na programové aktivity prebiehajúce zvyčajne po skupinách na viacerých miestach, návštevu neodporúčame. Naviac, návšteva môže vyvolať u dieťaťa, ale aj iných detí, clivosť a smútok, že ich rodičia neprišli a môže nám negatívne narušiť celú táborovú atmosféru. Samozrejme, ak sa napriek tomu rozhodnete dieťa navštíviť, je možnosť zatelefonovať vedúcemu tábora a dohodnúť s ním čas návštevy.

22. Prečo organizujete viac táborov v Maďarsku ako na Slovensku?

Detské a mládežnícke tábory v Maďarsku fungujú dlhé desaťročia v podstatne väčšom rozsahu než na Slovensku počas celého roka a tomu boli prispôsobené aj mnohé ubytovacie zariadenia, špeciálne koncipované a využívané na pobyty detí nerušené inými ubytovanými hosťami. To zvyšuje komfort a bezpečnosť detí v tábore. Zariadenia v Maďarsku okrem svojich veľkých vonkajších areálov s ihriskami pre rôzne pohybové a iné aktivity, disponujú aj športovými halami, telocvičňami a niektoré aj bazénmi, ktoré najmä v nepriaznivom počasí plne nahradia vonkajšie možnosti. Zároveň majú v ponuke množstvo kreatívnych a zábavných voľnočasových aktivít s kvalifikovanými animátormi a lektormi. Naviac, v Maďarsku je široko vybudovaná sieť zábavných aquaparkov, ktorých návštevu sme zakomponovali do každého tábora. Maďarsko ponúka aj ďalšie atrakcie, s ktorými sa dieťa spravidla u nás nestretne, napríklad jazdy na kočoch, poníkoch a koňoch pod dohľadom vysokokvalifikovaných profesionálnych inštruktorov, budapeštianske Tropicarium s jedinečnými zážitkami z reálneho podmorského sveta a mnohé ďalšie, ktorými sme spestrili pobyt detí v našich táboroch.

Pri lokalizovaní táborov sme tiež museli zohľadniť termín odchodu do tábora, ktorým je spravidla piatok poobede, kedy je výjazd z Bratislavy kvôli zápcham časovo náročný a výrazne predlžuje čas strávený v autobuse. Výjazd do Maďarska je v porovnaní s inými smermi oveľa jednoduchší a rýchlejší a aj samotná cesta do táborov je kratšia a bezpečnejšia a väčšia časť cesty je po diaľnici.

23. Kde nájdeme fotky detí?

Z každého tábora budeme pripravovať foto a video dokumentáciu, ktorú budeme publikovať na naše webovej stránke www.vikendove-tabory.sk alebo na našej stránke na Facebooku do niekoľkých dní po skončení tábora. Radi tam uverejníme aj fotografie a videá, ktoré urobili vaše deti, ak nám ich pošlete na náš e-mail: info@vikendove-tabory.sk. Pri videách doporučujeme využiť doručenie prostredníctvom napr. www.uschovna.sk.