Detské tábory reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok cestovnej kancelárie PRESS & BURG s.r.o.

 

 

Reklamačný poriadok Cestovnej kancelárie PRESS & BURG Media, s.r.o. so sídlom na ul. Dunajská 6, 945 01 Komárno, IČO: 50935291, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel sro., vložka č. 43572/N

Cestovná kancelária spoločnosti PRESS & BURG Media, s.r.o. so sídlom na ul. Dunajská 6, 945 01 Komárno vydáva tento reklamačný poriadok na uplatňovanie práv zákazníkov pri reklamácii nedostatkov služieb cestovného ruchu:

 1. Cestovná kancelária sa riadi zákonom 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
 2. Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z objednaného a zaplateného tábora zodpovedá cestovná kancelária bez ohľadu na to, že záväzky by mali byť splnené inými dodávateľmi služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci tábora. Za predmet reklamácie nemožno považovať výlet zadarmo alebo darček zadarmo.
 3. Reklamáciu tábora musí zákazník, ktorým je Objednávateľ tábora, zaslať písomne, s pripojeným reklamačným protokolom, s fotografiami atď., a to e-mailom na e-mail: info@vikendove-tabory.sk alebo doporučene na adresu spoločnosti Cestovnej kancelárie PRESS & BURG Media, s.r.o. so sídlom na ul. Dunajská 6, 945 01 Komárno. V reklamácii zákazník uvedie:
  • svoje meno a adresu
  • svoj telefonický a e-mailový kontakt
  • jedinečné číslo objednávky zájazdu, ktoré mu bolo doručené na e-mailovú adresu
  • opis reklamácie – popísanie nedostatkov poskytnutej služby alebo údaj o tom, ktoré služby neboli poskytnuté vôbec
  • čoho sa zákazník domáha, t. j. bezplatného odstránenia nedostatkov, náhradného poskytnutia služby, pokiaľ je to podľa charakteru služby možné, primeranej zľavy z ceny služby, ktorá mala nedostatky
  • bankové spojenie zákazníka, pokiaľ žiada primeranú zľavu z ceny služby, ktorá mala nedostatky
  • preukázateľné podklady z tábora, pokiaľ sa reklamácia týka niektorej z poskytovaných služieb.
 4. Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z objednaného a zaplateného tábora zodpovedá cestovná kancelária bez ohľadu na to, že záväzky by mali byť splnené inými dodávateľmi služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci tábora. Za predmet reklamácie nemožno považovať výlet zadarmo alebo darček zadarmo.
 5. Cestovná kancelária sa riadi zákonom 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
 6. Reklamácia sa musí uplatniť u cestovnej kancelárie bez zbytočného odkladu, najlepšie ešte počas trvania tábora, avšak najneskôr do 3 mesiacov od skončenia tábora, alebo ak sa tábor neuskutočnil, odo dňa, keď mal byť zájazd ukončený podľa zmluvy. Ak si zákazník v tomto termíne reklamáciu neuplatní, právo na reklamáciu zaniká.
 7. Zákazník je povinný poskytovať pri vybavovaní reklamácie súčinnosť, najmä predložiť hodnoverné podklady a doklady preukazujúce reklamované skutočnosti, doplniť požadované údaje a podať informácie a vysvetlenia.
 8. Pokiaľ sa reklamácia nedá vybaviť okamžite ešte počas trvania tábora, cestovná kancelária vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na inej lehote.

Tento reklamačný poriadok je účinný od 1.11.2017

Cestovná kancelária spoločnosti PRESS & BURG Media, s.r.o.